Vedtekter


Forvaltning og eierforhold.

Barnehagen er et aksjeselskap som eies av Vigdis G.Enersen. Hun er eneaksjonær i selskapet, som drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

Formål.

Barnehagene drives etter § 1 Lov om barnehager. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings - og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Foreldreråd/samarbeidsutvalg.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. Lov om barnehager § 4, for å sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldreråd består av foreldre til alle barn i barnehagen. Foruten eier, består samarbeidsutvalget av likt antall representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen. Daglig leder/styrer i barnehagen har møte, tale og forslagsrett.

Hms.

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

Opptak.

Opptakskrets er bostedsadresse Aurskog-Høland kommune.

Hovedopptaket skjer på våren med søknadsfrist 1. mars.

Ved ledige plasser i løpet av året blir det foretatt supplerende opptak.

Det er samordnet opptak i private og kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune.

Endring av oppholdstid/sted.

Dersom det ønskes endring av oppholdstid/sted for de barna som allerede har plass, skal dette søkes på et eget skjema og leveres i egen barnehage.

Tildelt plass beholdes til 31. juli det året barnet begynnere på skolen eller til den skriftlig sies opp av en av partene.

Oppsigelsestid.

Plassen sies opp med en måneds gjensidig varsel fra 1. i måneden. Om foreldrene flytter ut av kommunen beholder man barnehageplassen frem til foreldrene selv velger å si opp sin plass. (forebeholdt at man beholder hele plassen)

Kriterier som legges til grunn for prioriteringer ved opptak.

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Lov om barnehage § 13,ved første gangs tildeling av barnehageplass.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Lov om barnehager §13, ved første gangs tildeling av barnehageplass.

3. Ansattes barn blir prioritert, forutsetter at barnet får plass på motsatt avdeling.

4. Søsken prioriteres

5. Førsteprioritetssøkere til Epletunet barnehage

6. Førsteprioritetssøkere til Epletunet barnehage, barn fra kommuner utenfor Aurskog-Høland kommune. Skal dokumentere at de flytter til kommunen

7. Ved opptak for øvrig, prioriteres det eldste barnet først. Eneste unntak er ved stor skjevhet i alder og kjønn.

Åpningstid.

Barnehagens åpningstid er fra 6.30-17.30.

Barnehagen holdes stengt jul-og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenges det kl. 12.00.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året hvor barnehagen er stengt.

Oppholdstid.

5 dager utgjør 55 timer i uka til disposisjon.- 100 % plass

4 dager utgjør 44 timer i uka til disposisjon.- 80 % plass

3 dager utgjør 33 timer i uka til disposisjon.- 60 % plass

Halvplass utgjør 27,5 timer i uka til disposisjon.- 50 % plass

Oppholdsavgift/foreldrebetaling.

Oppholdsbetaling skjer forskuddsvis med forfall 1.ste i hver måned.

Manglende betaling fører etter 2 purringer til oppsigelse av plassen.

Det er 11 måneders oppholdsbetaling med betalingsfri juli.

Betaling av kost kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon gis til søsken som har barnehageplass i Aurskog-Høland kommune, uavhengig av om barnehagene har samme eier eller ikke.

Søskenmoderasjonen er fastsatt av staten og gir 30 % rabatt for 1. søsken og 50 % for de neste.

Med søsken menes de som bor fast sammen og er hel - eller halvsøsken.

Samboers inntekt skal bare tas med i beregningen så sant samboerskapet har vart i mer enn ett år og når de har felles barn.

Oppholdsavgiften vil være maksimalpris, så sant det ikke blir levert dokumentasjon som viser at man har krav på lavere foreldrebetaling, i henhold til gjeldende retningslinjer om betaling for opphold i barnehage.

Dersom staten innfører endring av nåværende maksimalpris, vil dagens retningslinjer for betalingssatser endres tilsvarende. Dette skjer i ordinær budsjettbehandling.

Ved henting av barnet etter barnehagens stengetid vil det tilkomme et gebyr pålydende kr. 500.-