Satsningsområder

Sosial kompetanse


Sosial kompetanse er et begrep som brukes i dag i flere sammenhenger og de fleste har en formening om hva det dreier seg om.

Det handler om å mestre samspill med andre å lykkes i å omgås andre. Det å være sosial kompetent har stor betydning for barns muligheter til å mestre hverdagen i barnehagen, på skolen og blant venner. Sosial kompetanse er meget viktig for om barna verdsettes av venner og integreres i barnehagens og skolens sosiale miljø. Sosial kompetanse er vesentlig for å kunne fremme barnas positive sosial selvoppfattelse og en tro på seg selv at de lykkes i sosiale samhandlinger med andre.


("Du og jeg og vi to" Om å fremme barns sosiale kompetanse, Teori boka kap.1: Kari Lamer 1997)

Prosjekt


Vi deltar i et prosjekt i regi av kommunen sammen med andre kommunale og private barnehage, hvor vi skal implementere Kari Lamers utviklingsmodell for utvikling av sosial kompetanse i egen barnehage som strekker seg over 3 år i perioden 2016 - 2018.

Kari Lamer har utviklet rammeprogrammet "Du og jeg vi og to". Målsettingen for programmet er å bidra å til å ivareta og fremme alle barns sosial kompetanse, inkludert risikobarna og barn med spesielle behov, samtidig som en positiv sosial selvoppfatning hos det enkelte barnet ivaretas og fremmes. Øvrig legges det vekt på at se det enkeltes barns kompetanser i lyset av det miljø det er en del i barnehagen.


("Du og jeg og vi to" Om at fremme barns sosiale kompetanse, Teori boka: Kari Lamer 1997).


Begrepet sosial kompetanse rommer 5 hovedområder:

Empati og rolletaking: - evnen til innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker samt å oppføre seg passende overfor den andre.


Prosial atferd: - positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv.

Selvkontroll: - å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser, innordne seg, takle konflikter og å vente på tur.


Selvhevdelse: - å hevde seg selv og egne meninger, ønsker og behov på en god måte, tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang.


Lek, glede og humor:

- å føle glede og kunne slappe av, spøke å ha det moro, å kunne skille lek fra annen aktivitet, andre barns lekesignaler, og la seg rive med. Lek, glede og humor dreier seg også om å kunne følge lekens skjulte regler enighet, gjensidighet og turtaking og involvere seg fult og helt i leken.

("Du og jeg og vi to" Om å fremme barns sosiale kompetanse, Håndboka: Kari Lamer 1997)