Vedtekter

Vedtekter for Epletunet barnehage AS 


Forvaltning og eierforhold.

Barnehagen er et aksjeselskap med Vigdis Enersen som eneaksjonær. Selskapet
drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

Formål.

Barnehagene drives etter § 1 Lov om barnehager. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Foreldreråd/samarbeidsutvalg.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. Lov om barnehager § 4, for å sikre samarbeid med barnas
hjem. Foreldreråd består av foreldre til alle barn i barnehagen. 

Foruten eier, består samarbeidsutvalget av likt antall representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen. Daglig leder/styrer i barnehagen har møte, tale og forslagsrett. 


HMS.

Barnehagen skal og foretar internkontroller etter gjeldene regler og forskrifter. Barnehagen har egen perm med beredskapsplaner m.m.

Opptak.

Opptakskrets er bostedsadresse i Aurskog- Høland kommune og nærliggende kommuner. Hovedopptaket skjer på våren med søknadsfrist 1.mars. Ved
ledige plasser i løpet av året blir det foretatt supplerende opptak.

Det er samordnet opptak i private og kommunale barnehager i Aurskog- Høland kommune.

Kriterier som legges til grunn for prioriteringer ved opptak:

1. barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Lov om barnehage §13, ved første gangs

tildeling av barnehageplass.

2. barn som det er fattet vedtak om etter Lov ombarneverntjenester §4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet
ved opptak i barnehage, jf. Lov om barnehager §, ved første gangs tildeling avbarnehageplass.

3. søsken prioriteres

4. førsteprioritetssøker til Epletunet barnehage prioriteres basert på barnegruppen.

5. ansattes barn blir prioritert, forutsettes av at barnet får plass på motsatt avdeling.

6. førsteprioritetssøkere til Epletunet barnehage med barn fra kommuner utenfor Aurskog- Høland kommune. Basert på barnehagens
kapasitet.

Endring av oppholdstid/ sted.

Dersom man ønsker endring av oppholdstid eller plass, skal dette søkes om i oppvektsportalen til Aurskog Høland sine hjemmesider.

Dialog med styrer i forkant er å foretrekke. Styrer godkjenner/ikke godkjenner forespørsel om endring av oppholdstid basert på
plasskapasitet/økonomiske rammer til barnehagen.

Tildelt plass beholdes til 31. juli det året barnet begynner på skolen eller til den sies opp av foresatte i oppvekstportalen. Styrer godkjenner oppsigelser.

Oppsigelsestid.

Plassen sies opp med to måneds gjensidig varsel fra 1. i måneden. Om foreldrene flytter ut av kommunen beholder man barnehageplassen frem til foreldrene selv velger å si opp sin plass (forbeholdt at man beholder hele plassen og kun i en barnehage).

Åpningstid.

Barnehagens åpningstid er fra 06.30-17.15

Barnehagen holdes stengt røde dager, de to midterste ukene i juli, julaften, nyttårsaften og 5 planleggingsdager. 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00.

Ferie.

Barnet skal ha 3 ukers ferie sammenhengende ferie i året. Da barnehagen vil ha stengt to uker i juli må disse tre ukene tas i sammenheng med
feriestengning. Det vil ikke gis fritak for tre uker sammenhengende ferie om barna tar ut ferie flere uker i året på andre tidspunkt.

Ferien skal registreres i mykid innen 24.april. Ved overskridelse av frist etter påminnelse fra barnehagen så settes automatisk
uken etter de faste to ukene som ferie.

Mykid

Barnehagen benytter MyKid som kommunikasjonsplattform og foresatte forplikter seg til å bruke denne. Her skal fravær og ferie
registreres, informasjon fra barnehagen blir lagt ut i brevform, post its og ikalenderen.

Oppholdstid.

100 % plass tilsvarer 5 dager i uken

80 % plass tilsvarer 4 dager i uken

60 % plass tilsvarer 3 dager i uken

Prosentene skal benyttes i hele dager og må ha faste dager,styrer har mulighet til å tildele dager basert på kapasitet i barnehagen.
Epletunet barnehage forholder seg til at de kun tilbyr plass i følgende prosenter: 60 %, 80 % og 100 %.

Godkjent leke og oppholdsareal


Barn under 3 år: 5,3 m2

Barn over 3 år: 4 m2

Oppholds avgift / foreldrebetaling.

Foreldre-faktura leveres ut midten av hver måned i barnets posthylle (foreldre har selv ansvar for å påse at denne blir hentet og
oppgjort).

Oppholdsbetaling skjer forskuddsvis med forfall 1.ste hver måned.

Dersom barnet tildeles plass etter første uken i måneden vil oppholdsbetalingen utregnes deretter, etter avtale med barnehagen.

Ved skyldig mer enn 1 måned av barnehageplassen vil styrer i barnehagen ringe og purre, hvis den ikke betales innen 14 dager så vil plassen
stoppes. Den kan da ikke benyttes før den er oppgjort og gyldig kvittering er fremvist.

Etter 2. gangs purring vil barnet miste rett til barnehageplass og saken oversendes inkasso.

Det er 11 måneders oppholdsbetaling med betalingsfri juli.
Betaling av kostpenger (matpenger) vil være i tillegg.

Søskenmoderasjon gis til søsken som har barnehageplass i Aurskog- Høland kommune, uavhengig av om barnehagene har samme eier eller ikke.

Søskenmoderasjonen er fastsatt av staten og gir 30 % rabatt for 1. søsken og 50 % for de neste. Med søsken menes de som bor fast sammen og
er hel- eller halvsøsken.

Samboers inntekt skal bare tas med i beregningen så sant samboerskapet har vart i mer enn ett år og når de har felles barn.

Oppholds avgift vil være maksimalpris, så sant det ikke blir levert dokumentasjon som viser at man har krav på lavere foreldrebetaling, i
henhold til gjeldene retningslinjer om betaling for opphold i barnehage.

Dersom staten innfører endring av nåværende maksimalpris, vil dagens retningslinjer for betalingssatser endres tilsvarende

Ved henting av barnet etter barnehagens stengetid vil det tilkomme et gebyr pålydende kr.500.