Vedtekter


Forvaltning og eierforhold.

Barnehagen er et aksjeselskap som har 4 eiere. Selskapet drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

Formål.

Barnehagene drives etter § 1 Lov om barnehager. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Foreldreråd/samarbeidsutvalg.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. Lov om barnehager § 4, for å sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldreråd består av foreldre til alle barn i barnehagen. Foruten eier, består samarbeidsutvalget av likt antall representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen. Daglig leder / styrer i barnehagen har møte, tale og forslagsrett.

HMS.

Barnehagen skal og foretar internkontroller etter gjeldene regler og forskrifter. Barnehagen har egen perm med beredskapsplaner m.m.

Opptak.

Opptakskrets er bostedsadresse i Aurskog- Høland kommune.

Hovedopptaket skjer på våren med søknadsfrist 1.mars Ved ledige plasser i løpet av året blir det foretatt supplerende opptak.

Det er samordnet opptak i private og kommunale barnehager i Aurskog- Høland kommune.

Endring av oppholdstid/ sted.

Dersom det ønskes endring av oppholdstid/sted for de barna som allerede har plass, skal dette søkes på et eget skjema og leveres i egen barnehage til styrer.

Tildelt plass beholdes til 31. juli det året barnet begynner på skolen eller til den skriftlig sies opp av en av partene.

Oppsigelsestid.

Plassen sies opp med en måneds gjensidig varsel fra 1. i måneden. Om foreldrene flytter ut av kommunen beholder man barnehageplassen frem til foreldrene selv velger å si opp sin plass (forbeholdt at man beholder hele plassen og kun i en barnehage).

Kriterier som legges til grunn for prioriteringer ved opptak:

1. barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Lov om barnehage §13, ved første gangs tildeling av barnehageplass.

2. barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jf. Lov om barnehager §, ved første gans tildeling av barnehageplass.

3. ansattes barn blir prioritert, forutsetts av at barnet får plass på motsatt avdeling.

4. søsken prioriteres.

5. førsteprioritetssøker til Epletunet barnehage prioriteres

6. Førsteprioritetssøkere til Epletunet barnehage med barn fra kommuner utenfor Aurskog- Høland kommune. Basert på barnehagens kapasitet.

7. ved opptak for øvrig, prioriteres det eldste barnet først. Eneste unntak er ved stor skjevhet i alder og kjønn.

Åpningstid.

Barnehagens åpningstid er fra 06.30-17.15

Barnehagen holdes stengt røde dager og planleggingsdager. Onsdag før skjærtorsdag stenges det klokken 12.00.

Ferie.

Barnet skal ha 3 ukers ferie i sommerhalvåret. Dette skal føres opp på en liste som henger tilgjengelig på informasjonstavlen (Om barnehagen benytter MYKID skal det føres inn der), påmelding er obligatorisk og skal meldes inn innen den 20.april.

Oppholdstid.

100% plass tilsvarer 5 dager i uken

80 % plass tilsvarer 4 dager i uken

60 % plass tilsvarer 3 dager i uken

50% plass tilsvarer 3 dager en uke og 2 dager uken etter

40% plass tilsvarer 2 dager i uken

Prosentene skal benyttes i hele dager.

Oppholds avgift / foreldrebetaling.

Foreldrefaktura leveres ut midten av hver måned i barnets posthylle (foreldre har selv ansvar for å påse at denne blir hentet og oppgjort.

Oppholdsbetaling skjer forskuddsvis med forfall 1.ste hver måned.

Ved skyldig mer enn 1 måned av barnehageplassen vil styrer i barnehagen ringe og purre, hvis den ikke betales innen 5 dager så vil plassen stoppes. Den kan da ikke benyttes før den er oppgjort og gyldig kvittering er fremvist.

Etter 2. gangs purring vil barnet miste rett til barnehageplass og saken oversendes inkasso.

Det er 11 måneders oppholdsbetaling med betalingsfri juli.

Betaling av kostpenger (matpenger) vil være i tillegg.

Søskenmoderasjon gis til søsken som har barnehageplass i Aurskog- Høland kommune, uavhengig av om barnehagene har samme eier eller ikke.

Søskenmoderasjonen er fastsatt av staten og gir 30 % rabatt for 1. søsken og 50% for de neste.

Med søsken menes de som bor fast sammen og er hel- eller halvsøsken.

Samboers inntekt skal bare tas med i beregningen så sant samboerskapet har vart i mer enn ett år og når de har felles barn.

Oppholds avgift vil være maksimalpris, så sant det ikke blir levert dokumentasjon som viser at man har krav på lavere foreldrebetaling, i henhold til gjeldene retningslinjer om betaling for opphold i barnehage.

Dersom staten innfører endring av nåværende maksimalpris, vil dagens retningslinjer for betalingssatser endres tilsvarende

Ved henting av barnet etter barnehagens stengetid vil det tilkomme et gebyr pålydende kr.500.